Flotiloví manažeři sami uvedli, že v praxi je řada doplňkových výbav, které zůstatkové hodnoty snižují

Jiří Kot ze společnosti Lease Plan uvedl všechny možnosti financování při nákupu vozového parku a letmo porovnal jejich výhodnost. Zmínil také, že je minimální zájem o finanční leasing, neboť ho lze jako nákladovou položku uznat až v případě, že trvá déle jak 50 měsíců, což je pro řadu společností nepřijatelné. Úvěr je tak daleko žádanější. Ovšem nutná platba předem nebo přímý nákup do majetku výrazně omezuje finanční hotovost, kterou je pak firma schopna vložit do svého oboru podnikání. Operativní leasing naopak umožňuje velmi jednoduše plánovat investice. Další výhodou je možné navýšení zisku. Po zohlednění časového toku všech výdajů na vozidlo lze jednoduše propočítat, kolik by klient po zdanění získal, kdyby takto vynaložené peněžní prostředky použil ve vlastním podnikání. Základními parametry jsou v tomto případě obrátkovost kapitálu a marže, kterou klient ve své činnosti dosahuje. Celkovou sumu ušlého zisku tak ovlivňuje časové rozložení výdajů souvisejících s majetkem, provozem a financováním. Výdaje na pořízení a provoz jsou tak vlastně „nákladem obětované příležitosti", který klient mohl realizovat, pokud by finanční prostředky použil ve svém oboru podnikání.

Jiří Kot ze společnosti Lease Plan uvedl příklady, kde se při rozhodování o volbě leasingové společnosti nejčastější chybuje. Nedoporučoval izolované posuzování jednotlivých položek splátek, aniž by byl oceňován tentýž rozsah dané služby nebo objem nákupu.

Pokud se společnosti rozhodují, zda budou vozové parky spravovat i nadále samy nebo využijí služeb operativního leasingu, tak se často zapomíná na rozsáhlou administrativu spojenou se správou vozového parku. Nesmí se zapomenout ani na čas zaměstnanců, který je důležitý pro dohodu s dodavateli automobilů, servisu a dalších doprovodných služeb. Další neopomenutelnou záležitostí je řešení pokut. I když se to nezdá, řešení pokut je i pro naši společnost poměrně rozsáhlou agendou. Spravujeme 20 000 automobilů a denně řešíme přibližně 300 pokut. Doporučuji proto řešení pokut zařadit do každé Car Policy. Nově se totiž byrokracie přesunula u jednotlivých uživatelů k vlastníkovi vozidla,“ vysvětluje Jiří Kot.

 

Operativní leasing může být výhodný jen za určitých podmínek

V průběhu operativního leasingu nebo při jeho ukončování může docházet k nepříjemným překvapením, která mohou mít negativní finanční dopad na zákazníka. Příčiny těchto nedorozumění lze rozdělit přibližně do tří skupin. Jejich společným jmenovatelem jsou rizika vyplývající z neznalosti produktu obecně či z nedostatečné obezřetnosti při výběru dodavatele a nastavení smluvního vztahu. V potaz je tedy nutné vzít především vlastní nákupní strategii a nedostatečnou pozornost věnovanou internímu fleet managementu, zejména sledování celkových nákladů, tedy nikoli jen měsíční splátky. Právě zde se hodně chybuje a při zadávání výběrových řízení na poskytovatele operativního leasingu se zadavatelé dopouštějí řady pochybení.

 

Před výběrovým řízením je důležité provést předjednání

Jiří Kot také zmínil nejčastější chyby, kterých se firmy dopouštějí při výběrových řízeních na dodavatele full service leasingu.

Velice důležité je uskutečnit před samotným výběrovým řízením předjednání. Jde o to získat od leasingových společností co možná nejvíce informací o tom, co je a co není možné požadovat.

Je důležité vědět, co trh s operativním leasingem umí, kterým směrem se ubírá, případně jaké nastaly změny od posledního výběrového řízení. Je nutné si uvědomit, že trh s operativním leasingem se neustále vyvíjí. S využitím těchto informací je pak daleko snadnější připravit podklady pro samotné výběrové řízení.

Pokud se předjednání neuskuteční, může klidně nastat situace, že poskytovatel operativního leasingu nemůže nabídku dle daných požadavků vůbec provést. Například veřejné zakázky se bez řádného předjednání ve většině případů neobejdou.

Lze jen doporučit, aby veškeré dotazy i odpovědi v rámci předjednání byly následně dokumentovány písemně. Zkrátka je nutné udělat vše pro to, aby nabídky, které od leasingových společností dostanete, byly porovnatelné a byly připravené podle stejných pravidel.

 

Jednotná vstupní cena auta je pro objektivní posouzení nabídek nejdůležitější

Řada výběrových řízení obsahuje požadavky na konkrétní automobily. Poskytovatelům operativního leasingu je tedy důležité uvést jednotnou vstupní cenu vozu. Jedině tak je možné jednotlivé nabídky objektivně posoudit. Je tedy vhodné zadávat konkrétní specifikovaná vozidla za konkrétní ceny, aby byla k dispozici stejná srovnávací báze. Dále je nutné zadat jasné parametry, na jak dlouho a s jakým kilometrovým nájezdem je nutné počítat. Zde je nutné sdělit, že buď klient jednoznačně identifikuje vozidlo, které k podnikání potřebuje a případně doplní existující nákupní podmínky (které má třeba s výrobcem/dealerem smluvně sjednány - "velkoodběratelská smlouva"), nebo klient jednoznačně identifikuje vozidlo a nechá si od leasingových společností ověřit, jakých nákupních podmínek je schopna leasingová společnost dosáhnout, nebo zadá pouze parametry, které by vozidlo mělo splňovat (CO2, výkon, počet míst k sezení, velikost zavazadlového prostoru, požadovaná výbava, zakázaná výbava, případně preference značek, atd.) a nechá leasingovou společnost ověřit situaci na trhu a přijít s nejekonomičtější variantou.

„Rozhodně doporučuji nechat si i v případě prvních dvou možností (tedy v situaci, kdy klient definuje vozidlo) doporučit, zda neexistuje i jiná - finančně výhodnější varianta, dle toho se pak klient může rozhodnout, kterou cestou se vydá a jak bude ve ve výběrovém řízení postupovat.
Obecně řečeno, společnost, která nemá s operativním leasingem zkušenosti (ale někdy i sami klienti leasingových společností), posuzuje na začátku vozidla jen podle jejich cen. To je ale z pohledu nákladů na vozidlo jen jeden z mnoha parametrů, který je nutno vzít do úvahy. Chápu, že je to jednoduché, ale jde o velkou chybu. Málokdo bere v úvahu náklady na PHM a o ostatních parametrech, které hrají stejně důležitou roli jako cena vozidla (servisní náklady, pojištění, prodejnost vozidla, atd.), mají jen obecnou představu,“
vysvětluje Jiří Kot.
 

Vliv doplňkové výbavy na zůstatkové hodnoty

Řada společností požaduje automobily dovybavit nejrůznější příplatkovou výbavou. Zde je velice důležité vědět, zda a jak se tato nadstandardní výbava zohledňuje do zůstatkových hodnot automobilů. Jsou totiž prvky, které zůstatkovou hodnotu v relativním vyjádření devalvují. Díky těmto doplňkům pak vzniknou vícenáklady, které pronájem vozidel prodraží. Jmenujme například nadstandardní rozměry kol, se kterými je spojen nákup znatelně dražších pneumatik.

 

Uzavřená kalkulace musí být skutečně uzavřená!

Jednou z nejdůležitějších výhod full service leasingu je fixace nákladů v čase. Proto je výhodné požadovat uzavřenou kalkulaci. Jenže uzavřená kalkulace nemusí být v praxi vždy skutečně uzavřená. Ještě před podpisem smlouvy je pro zákazníka důležité vědět, zde neponese žádná rizika za zvýšené servisní náklady, za cenu pneumatik nebo rizika související s neočekávaným vývojem zůstatkových hodnot.

 

Nabídky nelze porovnávat jen podle ceny

Není nikdy výhodné porovnávat nabídky od poskytovatelů operativního leasingu jen podle výše měsíčních splátek. Nabídky je nutné posuzovat detailněji. Je důležité vědět podrobnosti o údržbě a opravách, jak je například řešeno krytí závad, provozních kapalin nebo opotřebitelných dílů. Ohledně servisu je nutné znát rozsah servisní sítě, zda se jedná o autorizované servisy, zda je nutné se předem objednávat nebo zda je k dispozici pick-up servis. Jaký počet a jaká značka pneumatik je k dispozici…

Chtějte znát, zda je havarijní pojištění uzavřeno na účetní obecnou hodnotu a s jakou spoluúčastí, v jakém rozsahu jsou sjednány asistenční služby a jaká rizika jsou kryta - zda je k dispozici náhradní vozidlo v případě nehody, poruchy nebo záměny paliva při tankování. Aspektů, které mají vliv na celkovou cenu leasingové splátky, je nespočet a je výhodné je před podpisem smlouvy znát.

 

Jednoduchý recept

Operativní leasing je skvělý nástroj k zajištění mobility bez starostí, pakliže je s dodavatelem uzavřena kvalitní smlouva a obchod je dohodnut na pevnějších základech, než je pouhá, na první pohled výhodná cena. Obecně lze říci, že čím více pozornosti je vyhodnocení nabídek věnováno na počátku, tím méně nepříjemných překvapení je shledáno na konci. Přitom to není příliš složité – stačí se ptát, co vše splátka pokrývá a co vše (v souvislosti s provozem vozu) nepokrývá – a najednou se všechno jeví mnohem jasněji.

 

Závěrem bychom rádi poděkovali partnerovi našeho Motivačního setkání, kterým byla společnost LeasePlan Česká republika, s.r.o.

 LeasePlan Česká republika, s.r.o.