Hlasování Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu (ENVI) proběhlo na návrh Evropské komise a týkalo se nastavení nových emisních limitů pro nákladní automobily. Ty by měly být zavedeny během následujících šesti let. Podle generálního tajemníka ACEA Erika Jonnaerta je evropský průmysl schopen novým požadavkům vyhovět, pouze pokud k tomu bude mít dostatečný technický a ekonomický potenciál. Současný návrh snížení emisí o 20 % k roku 2025 a 35 % k roku 2030 dalece převyšuje návrh Komise, který je už tak pro výrobce náročný.

Posunutí hranic na tak vysokou úroveň by znamenalo vážné komplikace, protože nezohledňuje aktuální stav a složitost trhu s nákladními automobily. Nemluvě o dlouhých vývojových cyklech. Kamiony pro rok 2025 jsou vyvíjeny už nyní a výrobci by museli do procesu výrazně zasáhnout, což by celou záležitost zbrzdilo a prodloužilo.

ACEA podporuje myšlenku Evropské komise motivovat k výrobě alternativních vozidel v podobě finančních úvěrů. Evropská komise však navrhuje tento systém upravit o penalizace pro automobilky, které by vytyčených limitů a prodejů bezemisních automobilů nedosáhly. Závažným problémem je fakt, že Evropská komise naprosto přehlíží nepoměr mezi trhem s klasickými a elektrickými nákladními automobily. Ten je totiž nesrovnatelně menší. Navíc chybí potřebná infrastruktura pro provoz bezemisních vozidel na delší vzdálenosti.

Nákladní automobily přepraví ročně 14 miliard tun zboží a zajišťují přibližně 72 % pozemní nákladní dopravy v Evropě. Na celkových emisích CO2 se podílejí z 5 %.

AutoSAP má stejné obavy

Minulý týden proběhlo ve výboru EP pro životní prostředí hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu nařízení, které stanoví emisní normy (CO2) pro nová těžká užitková vozidla. Podobný proces, jako byl pro OA a dodávky v minulých týdnech. Mezi hlavními prvky u TUV jsou snížení emisí CO2 oproti roku 2019 na úrovni – 20 % k roku 2025 a – 35 % k roku 2030. Dále také povinný podíl bezemisních „městských“ autobusů v rámci nových prodaných vozidel a prakticky povinný podíl nízkoemisních nákladních vozidel.

Nyní bude na plenárním zasedání EP (konat se bude v týdnu od 12. 11.), aby schválilo konečnou pozici EP pro trialogy. V Radě EU (členské státy) se očekává schválení pozice do konce roku. Nejedná se tedy o finální podobu nařízení.

Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl se připojil k vyjádření ACEA a dále k tomu řekl: Automobilový průmysl se aktivně podílí na snižování emisí CO2 z dopravy, dekarbonizace dopravy však musí být realizována postupně. Výsledek dnešního hlasování výboru ENVI Evropského parlamentu o pozměňovacích návrzích k návrhu nařízení, které stanoví emisní normy (CO2) pro těžká užitková vozidla (HDVs) je nepříznivou zprávou pro evropský i český automobilový průmysl. Česká republika je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem autobusů na světě a tradičním výrobcem některých typů nákladních automobilů. Pokud by finální verze nařízení vycházela z dnes odhlasovaných pozměňovacích návrhů, bude mít tato legislativa na českou ekonomiku a její významné firmy nemalé dopady. Evropská komise ve svém návrhu z května tohoto roku navrhla, aby se emise CO2 z nových HDVs k roku 2025 snížily o 15 % a k roku 2030 o 30 % (oproti roku 2019). Česká i evropská asociace automobilového průmyslu považovala již tento návrh za značně ambiciózní a jako reálné (za vysokých investic) navrhovala snížení k výše uvedeným termínům o 7 % a 16 %. Je zde zapotřebí brát ohled na to, že nákladní automobily/autobusy mají zcela jiný trh, podmínky uplatnění a životní cyklus, než osobní vozy. Výbor ENVI odhlasoval snížení o 20 % k roku 2025 a o 35 % k roku 2030  a navíc de facto povinný podíl prodaných nízkoemisních nákladních vozidel, což znamená nerespektování reálných podmínek výroby, trhu i využití vozidel v tomto segmentu.